Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen, maar meer aanpassingen nodig

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Zuid-Holland past, op verzoek van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, enkele plannen aan die een rem zetten op de woningbouw en niet stroken met eerder gemaakte afspraken in regionale woondeals. Ten aanzien van het aandeel sociale huurwoningen en de 3 hectare-regeling zijn extra stappen nodig om gezamenlijk, eenduidig en met tempo de woningbouwopgave te realiseren en belemmeringen weg te nemen. Dit meldt de minister in een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.