Antwurd op fragen oer Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2024-2028

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister De Jonge (Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes) jout antwurd op fragen oer de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2024-2028 en it brûken fan it Frysk yn de praktyk. De Twadde Keamerfraksjes fan GroenLinks-PvdA, VVD, D66, CDA en SP hawwe dizze fragen steld.Antwurd op fragen oer Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2024-2028